Accolage vzw zoekt nieuwe

leden Raad van Bestuur 

Heb je interesse om als bestuurder mee te werken aan de verdere uitbouw van lokale burenhulpnetwerken gericht op kwetsbare buurtbewoners? Wil je jouw expertise met ons delen? Wees welkom! We zijn op zoek naar nieuwe bestuurders voor de versterking van onze kersverse vzw. 

IMG_9183-2.jpg

OPROEP

blok roze visual.png

Korte geschiedenis

Accolage is de nieuwe naam van het BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier. Het BuurtPensioen ging van start in 2013 als pilootproject van het toenmalige Kenniscentrum Woonzorg -ondertussen omgedoopt tot Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg- in Neder-Over-Heembeek. Negen jaar later, zijn we een zelfstandige, officieel tweetalige en in de praktijk meertalige, vzw geworden, actief in 9 verschillende wijken verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dagelijks ondersteunen meer dan 600 buurtbewoners elkaar met het kleine helpen, en zorgen we samen voor de realisatie van zorgzame buurten in onze hoofdstad. Dit maken we waar met een team van 5 enthousiaste medewerkers.

 

Onze missie

Accolage heeft de ambitie om het welzijn en de autonomie van ouderen en kwetsbare mensen (jong en oud) te vergroten, hen in staat te stellen om hun plaats in de samenleving ten volle in te nemen en een kwaliteitsvol leven te leiden in hun vertrouwde omgeving, door hun isolement te doorbreken en hun eenzaamheid te verminderen. De vereniging streeft ernaar hun gevoel van eigenwaarde en zingeving te versterken, met respect voor zelfregie.

 

Daartoe gelooft Accolage sterk in de kracht van buurten. De vereniging stimuleert wederzijdse hulp tussen buren, bevordert het uitwisselingen (met name tussen generaties en tussen culturen) en ontwikkelt het netwerken voor wederzijdse hulp. Accolage biedt praktische oplossingen voor kleine hulpvragen en de bestrijding van isolement en eenzaamheid. De organisatie vergroot de sociale cohesie door fysiek in de wijken aanwezig te zijn, sociale activiteiten te ontwikkelen, het vertrouwensklimaat tussen de buurtbewoners te versterken, deelnemers te vormen en te begeleiden, mensen bewust te maken van de eenzaamheidsproblematiek en samen te werken met lokale en bovenlokale actoren uit diverse sectoren. Accolage werkt complementair aan de formele hulp en zorg.

© Catch Up

Accolage baseert zich op de waarden van solidariteit, inclusie, respect en wederkerigheid en tracht deze ook te bevorderen.

Door haar betrokkenheid op het terrein detecteert en signaleert de vereniging sociale problemen.

Daarnaast neemt Accolage deel aan de co-constructie, ontwikkeling en evaluatie van innovatieve modellen ter bestrijding van isolement en eenzaamheid, in samenwerking met partners uit zowel het veld als de wetenschappelijke wereld.

Onze visie

De komende jaren willen we verder werk maken van een versterking van onze organisatie en het concept van burenhulpnetwerken, zodat we onze burenhulpnetwerken nog verder kunnen uitbouwen en hun impact kunnen versterken, in termen van aantal deelnemers en meer specifiek sociaal kwetsbare deelnemers, uitgewisselde hulp, impact op de fysieke en geestelijke gezondheid, en samenwerking met de formele zorg en hulp. Aldus willen we ertoe komen dat dergelijke burenhulpnetwerken effectief deel uitmaken van het zorg- en welzijnsbeleid, en zodoende erkend en gefinancierd worden, zodat een bredere uitrol mogelijk is. In een eerste stadium in Brussel, in een later stadium richting de andere deelstaten.

Bestuursorgaan

We zijn op zoek naar een team van gemotiveerde bestuursleden die mee hun schouders willen zetten onder de verdere uitrol van burenhulpnetwerken.

 

Samenstelling

Het bestuursorgaan van Accolage bestaat uit maximaal 13 bestuurders. Volgens de statuten kan u zowel als natuurlijk persoon zetelen in het bestuur, alsook als afgevaardigde van een organisatie.

 

We streven een evenwichtige samenstelling na rond taalrol en gender. Het is niet mogelijk om met een politiek mandaat te zetelen in het bestuursorgaan.

 

Om kandidaat-bestuurder te zijn moet je ofwel een meerderjarig natuurlijk persoon zijn, ofwel een partnerorganisatie van Accolage, en moet je behoren tot één van onderstaande categorieën:

 

-Financiële partners;

-Partners op het terrein;

-Personen met een grote terreinervaring inzake zorg en welzijn in Brussel;

-Personen met specifieke competenties (communicatie, boekhouding, recht,…);

-Personen uit de academische wereld;

-Externe experten.

Momenteel is het bestuursorgaan samengesteld uit

-Herwig Teugels. Voorzitter.

-Olivia Vanmechelen;

-Conny Roekens;

-Bram Fret – vertegenwoordiger van het FSMB.

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

 

Rol van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan beschikt over de bevoegdheden die hem krachtens de wet of de statuten zijn toegewezen.

 

Het zorgt ervoor dat de slagkracht en leefbaarheid van de organisatie op lange termijn gewaarborgd wordt.

 

Het bepaalt de strategische lijnen voor een optimale doelverwezenlijking. Het beslist over de missie, visie, waarden en strategie van de organisatie.

 

Het bestuursorgaan evalueert regelmatig de doelstellingen en beleidslijnen en beslist over aangelegenheden met strategisch karakter.

De vertaling van de strategie in concrete operationalisering delegeert het bestuursorgaan aan de directie. Het bestuursorgaan onthoudt zich tussen te komen in de operationele werking maar controleert de directie aangaande de uitvoering van de strategische keuzes.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de personen die door de directie als personeelslid worden voorgedragen.

We verwachten van bestuurders dat ze zich in deze materies inwerken en interesse tonen, ook al heb je hier nog niet veel ervaring mee.

 

De organisatie heeft bestuurders nodig die mee de visie en de missie willen uitdragen van Accolage en die actief hun schouders willen zetten onder een verdere uitrol van het concept. We zijn op zoek naar personen die de organisatie mee in de juiste banen kunnen leiden en de juiste competenties, ervaring en natuurlijk een pak inzet hebben.

Werking

Het bestuursorgaan vergadert gemiddeld om de 6 weken. Normaal gezien vinden de vergaderingen tijdens de werkdag plaats, al kan dit worden afgesproken met het nieuwe bestuur. Daarnaast kan je ook extra tijd voorzien om mee je schouders te zetten onder de verdere uitbouw van bepaalde aspecten van onze werking.

Als Brusselse organisatie, is het bestuur samengesteld uit zowel Nederlands- als Franstaligen, waarbij ieder in zijn taal communiceert. Korte vertaling is eventueel mogelijk ter plaatse (geen simultane vertaling). Het begrijpen van de andere landstaal is dus noodzakelijk.

Hoe stel ik me kandidaat?

Wil je mee je schouders zetten onder Accolage? Bezorg ons dan je kandidatuur!

We verwachten een cv en motivatiebrief met de volgende onderdelen:

 

  • wie je bent en wat je doet (Ik ben …)

  • je motivatie om mee te werken in de raad van bestuur (Waarom …)

  • en uitleg over je 3 sterkste competenties

 

Competentielijst

Opgelet, dit is een indicatieve lijst. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u over alle competenties beschikt.
 

-Communicatie en marketing

-Financieel management

-Intercultureel inzicht

-Kennis van de Brusselse context inzake gezondheid en welzijn, en grootstedelijke problemen

-Een belangrijk professioneel netwerk rond zorg en welzijn in Brussel

-Kennis van human resources en organisatieontwikkeling,

-Kennis van behoorlijk bestuur, vzw-wetgeving en wettelijke bestuurdersverplichtingen

-Fondsenwerving

-Visie ontwikkelen, strategisch denken & inzicht in veranderingsprocessen

-Leiderschap, positief communiceren en enthousiasmeren

-Affiniteit met gender en diversiteit

-Inzicht in ICT en digitalisering

 

Timing

We verwachten je kandidatuur samen met je aangevulde competenties tegen 31 augustus 2022. De selectie van de nieuwe bestuurders vindt plaats in de maand september, om van start te gaan met het nieuwe bestuur vanaf oktober 2022.

 

Meer info en contact

Katrien Vervoort, directeur. Via 0484 48 38 33 ou katrien.vervoort@accolage.be

Herwig Teugels, Voorzitter. Via 0495 66 11 62 of Herwig.Teugels@kenniscentrumwwz.be

blok roze visual.png